صفحه نخست » کشاورزی (page 38)

کشاورزی

فیلم آموزشی زراعت کنف

فیلم آموزشی زراعت کنف

کنف از گیاهان لیفی است و در نواحی گرم و مرطوب برای بهره گیری از الیاف کاشت می شود. از سابقه کشت کنف در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست ولی کشت آن به صورت زراعت فرعی در استان های ...

توضیحات »

فیلم آموزشی کاشت زعفران

فیلم آموزشی کاشت زعفران

  زعفران یکی از زراعت های اختصاصی کشاورزان مناطق ایران در حاشیه کویر می باشد و به علت نداشتن مخارج کاشت هر ساله در صورتی که خوب از آن مراقبت شود و اصول به زراعی آن رعایت گردد سود سرشاری ...

توضیحات »

کتاب اصول مدیریت و کنترل آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای

کتاب اصول مدیریت و کنترل آفات و بیماریهای خیار گلخانه ای

از عمده ترین عوامل محدود کننده کاشت و کاهش عملکرد و در نتیجه افزایش هزینه های تولید محصولات گلخانه ای خصوصا خیار گلخانه ای می توان به وجود و شیوع انواع آفات و بیماریهای گیاهی اشاره نمود که خسارت زیادی ...

توضیحات »

کتاب آموزشی مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی

کتاب الکترونیکی مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی

  کتاب آموزشی مصرف بهینه کود در زراعت گندم آبی افزایش روزافزون جمعیت موجب افزایش بیش از پیش انسان ها به مواد غذایی به ویژه محصولات کشاورزی می گردد. افزایش تولید به تناسب افزایش جمعیت امری اجتناب ناپذیر است. از ...

توضیحات »

کتاب آموزشی عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم

کتاب الکترونیکی عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم

  کتاب آموزشی عوامل موثر در افزایش تولید گندم دیم برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی و استمرار خودکفایی در تولید گندم و افزایش تولید، انجام تحقیقات کشاورزی ضروری است. انتقال سریع یافته های تحقیقاتی به کشاورزان نیز با ایجاد ...

توضیحات »