کتاب آموزشی بیماری آنتروتوکسمی ( قلوه نرمی ) را بهتر بشناسیم

کتاب آموزشی آشنایی با سیلو کردن علوفه

  کتاب آموزشی بیماری آنتروتوکسمی ( قلوه نرمی ) را بهتر بشناسیم هر ساله تعداد زیادی از دام ها به دلیل آگاه نبودن دامداران از مسایل پرورش و بهداشت دام و رعایت نکردن اصول پیش گیری و کنترل بیماری ها ...

توضیحات »

کتاب آموزشی روش های مرتع داری

کتاب آموزشی روش های مرتع داری

  کتاب آموزشی روش های مرتع داری مراتع یکی از منابع با ارزش کشور ما به حساب می آیند، زیرا علوفه بیشتر دام ها از مراتع به دست می آید. اگر از مراتع به طور درست و اصولی استفاده نشود، ...

توضیحات »