کتاب آموزشی روش های مرتع داری

کتاب آموزشی روش های مرتع داری

  کتاب آموزشی روش های مرتع داری مراتع یکی از منابع با ارزش کشور ما به حساب می آیند، زیرا علوفه بیشتر دام ها از مراتع به دست می آید. اگر از مراتع به طور درست و اصولی استفاده نشود، ...

توضیحات »

کتاب آموزشی پخش سیلاب

کتاب آموزشی پخش سیلاب

  کتاب آموزشی پخش سیلاب امروزه مقداری از بارندگی های سالیانه، به صورت رودخانه، سیلاب و تبخیر از دسترس ما خارج می شوند، ما می توانیم با کنترل آب های سطحی، از هدر رفتن آن ها جلوگیری کنیم. از سال ...

توضیحات »