کتاب آموزشی مگس گیلاس

کتاب آموزشی مگس گیلاس

  مگس گیلاس از سال های دور در ایران وجود داشته و دواچی در سال ۱۳۲۸ به شرح آن پرداخته است. در سال ۱۳۴۰ نیز بهرام نراقی تحقیقات خود را در این زمینه ارائه نموده است. این آفت منحصرا به ...

توضیحات »

کتاب آموزشی منابع طبیعی

کتاب آموزشی منابع طبیعی

  بر اساس تعریف، منابع طبیعی به مواد و موجوداتی اطلاق می شود که به طور طبیعی به وجود آمده اند و انسان در پیدایش آن ها دخالتی نداشته است. اگر به طور صحیح از آن ها بهره برداری شود، ...

توضیحات »

کتاب آموزشی هرس درختان میوه

کتاب آموزشی هرس درختان میوه

  بیشتر درختان میوه اگر در شرایط رشد و نمو طبیعی و بدون دخالت انسان رشد کنند، معمولا پس از چند سال تبدیل به درختان و یا درختچه هایی با شاخساره متراکم خواهند شد که چه از نظر کیفیت و ...

توضیحات »

کتاب آموزشی هرس درختان زیتون

کتاب آموزشی هرس درختان زیتون

  هرس، حذف قسمت یا قسمت هایی از اندام های درخت با هدف معین است که با این عمل، فرم و اسکلت درخت، قدرت رشد رویشی، شروع دوره باردهی، میزان وکیفیت باردهی تحت تاثیر قرار می گیرد. چنانچه هرس به ...

توضیحات »

کتاب آموزشی ارتباط بین تغذیه عناصر معدنی و بیماری های گیاهی

  اثرات تغذیه بین مواد معدنی بر روی رشد و عملکرد گیاه از طریق وظایف این عناصر در متابولیسم گیاه قابل بیان می باشد. با این حال عناصر غذایی ممکن است اعمال ثانویه ای در گیاه انجام دهند که اثرشان ...

توضیحات »